Etusivu » Ohjausta ja tietoa » Vastuullinen liiketoiminta » Kansainvaliset ohjeet ja periaatteet
Tulosta

Kansainväliset ohjeet ja periaatteet

Yritysten yhteiskuntavastuun perustana on lukuisia säädöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä suosituksia ja standardeja. Lisäksi yritysten tueksi on laadittu useita periaatteita ja ohjelmia. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskeva julistus löytyy täältä.


Alla on esitelty muutamia esimerkkejä keskeisimmistä vastuullisuusaloitteista ja -ohjeistoista. Lisää löydät kehitysmaatuontiosion standardit-otsikon alta.

• Maailmanpankkiryhmän ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeistukset (Environmental, Health, and Safety Guidelines)
Sivustolta löytyy EHS-ohjeet, jotka sisältävät tietoa läpileikkaavista asioista liittyen ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen soveltuen kaikille teollisuuden sektoreille. Yleistä EHS-ohjeistusta tulisi käyttää yhdessä relevantin sektorikohtaisen ohjeistuksen kanssa.

• Maailmanpankkiryhmään kuuluvan International Finance Corporationin (IFC) ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit (”Performance Standards”)
IFC:n kahdeksan Performance standardia liittyy ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten sekä riskien arviointiin ja hallintaan, työehtoihin ja -olosuhteisiin, resurssitehokkuuteen ja saastumisen ehkäisemiseen, yhteisön terveyteen ja turvallisuuteen, maanhankintaan ja väestön pakkosiirtoihin, luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja luonnonvarojen kestävään käyttöön, alkuperäiskansoihin sekä kulttuuriperintöön.


• YK:n Global Compact
YK:n Global Compact koostuu 10 periaatteesta, jotka koskevat mm. ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja korruption torjuntaa. Global Compact ei ole standardi eikä laillisesti sitova sopimus, vaan yrityksen vapaaehtoinen sitoutuminen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Periaatteisiin on sitoutunut jo yli 10 000 yritystä 145 maassa.


• OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille (Guidelines for Multinational Enterprises)
OECD:n toimintaohjeet on vapaaehtoisuuteen perustuva ohjeisto kansainvälisesti toimiville yrityksille. Toimintaohjeet on ainoa laajapohjaisesti hyväksytty yritysten vastuullisuuteen tähtäävä tapasäännöstö, jonka edistämiseen on sitouduttu OECD-maiden hallitustasolla. Ohjeet käsittelevät muun muassa työelämäkysymyksiä, ihmisoikeuksia, ympäristökysymyksiä, viestintää, korruptionvastaisuutta, kuluttajakysymyksiä, tieteeseen ja teknologiaan liittyviä kysymyksiä, kilpailua sekä verotusta.

• Global Reporting Initiative, GRI
GRI on kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on auttaa olennaisten raportoitavien asioiden määrittelyssä sekä lisätä vastuullisuusraporttien vertailtavuutta.  GRI-ohjeistoa rakennetaan eri sidosryhmien välisenä yhteistyöhankkeena.

Mikäli yritys haluaa rakentaa yhteiskuntavastuuta koskevan hallintajärjestelmän, se voi hyödyntää laatustandardeja, ympäristöasioiden hallintastandardeja sekä sosiaalisten asioiden hallintastandardeja. Ne voidaan yhdistää toimintajärjestelmäksi ja yritys voi halutessaan hankkia järjestelmälleen ulkopuolisen sertifioinnin. Lisätietoa standardeista.

ISO 26000 - Yhteiskuntavastuu
ISO 26000 standardi käsittelee yhteiskuntavastuun periaatteita, yhteiskuntavastuun tunnistamista ja sidosryhmien osallistamista. Standardin ohjeet soveltuvat kaikentyyppisille organisaatioille niiden koosta ja sijainnista riippumatta. Yhteiskunta edellyttää organisaatioilta yhä useammin yhteiskuntavastuullista toimintaa, ja tämä standardi auttaa vastaamaan näihin vaatimuksiin. ISO 26000 kiteyttää yhteiskuntavastuun parhaat käytännöt ja edistää niiden käyttöönottoa kaikkialla maailmassa, mikä hyödyttää koko kansainvälistä yhteisöä.