Etusivu » Liikekumppanuustuki » Tuen suuruus ja de minimis -tuki
Tulosta

Tuen enimmäismäärä ja de minimis -rajoitteet

EU:n valtiontuki- ja kilpailusäännöt rajoittavat ja sääntelevät jäsenvaltioiden myöntämiä valtiontukia.  Tuki on tällaisen sääntelyn piirissä, mikäli se EY:n perustamissopimuksen artiklan 87.1 mukaan täyttää kaikki seuraavat ehdot:


1. Julkisia varoja kanavoidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin,
2. Yritys saa tuesta taloudellista hyötyä,
3. Etu on valikoiva, se kohdistuu vain tiettyihin yrityksiin ja
4. Toimenpide saattaa vaikuttaa kilpailua vääristävästi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.


De minimis -asetuksella jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus myöntää vähäisiä avustusmääriä yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille hallinnollisesti kevein menettelyin nopeasti ja ilmoittamatta tuesta komissiolle. Asetuksessa säädetään, että tukitoimenpiteet, joiden määrä on enintään 200 000 euroa konsernia kohden minkä tahansa kolmen perättäisen verovuoden aikana, eivät ole sääntelyn piirissä olevaa valtiontukea.


Ulkoministeriön myöntämä liikekumppanuustuki on yllä mainitun sääntelyn piirissä. Sitä myönnetään siten lähtökohtaisesti vähämerkityksellisenä, ns. de minimis -tukena, johon sovelletaan Euroopan yhteisöjen komission asetusta N:o 1407/2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. Tämän säädöksen alla yrityksille ja niiden muodostamille konserneille voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana.


Tuen julkisen luonteen vuoksi mm. tuensaajan nimi, toimiala sekä tuen määrä ovat julkisia.

Pääsäännöstä poiketen de minimis -tukea voidaan myöntää vain rajoitetusti seuraaville toimialoille:

• kalastus- ja vesiviljelyala (de minimis -raja 30 000 euroa)
• maatalouden alkutuotanto (de minimis -raja 15 000 euroa)
• maanteiden tavarakuljetukset toisten lukuun (de minimis -raja 100 000 euroa).


Lisäksi pääsäännöstä poiketen de minimis -tukea ei voida myöntää lainkaan kivihiilitoimialalle eikä vientitukiin tai kotimaisten tuotteiden suosimiseen tuonnin kustannuksella.


Tukea hakevan yrityksen tulee ilmoittaa hakemuslomakkeessa kaikki kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana ministeriöistä, ministeriön alaisilta viranomaisilta, ELY-keskuksista, Tekesistä, Finnvera Oyj:stä, kunnista tai maakunnan liitoilta tms. saamansa de minimis -tuet. Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen myöntämien/maksamien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä edellä mainittuja enimmäismääriä.


Mikäli hakija katsoo, että hanke ei ole EU:n valtiontuki- ja kilpailusääntöjen rajoitusten alainen, on hakijan perusteltava miksi. Yrityksen perustelun tulisi perustua yllä mainituista kriteereistä seuraavaan: Toimenpide saattaa vaikuttaa kilpailua vääristävästi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

Hanke, jonka tuotteen tai palvelun kohdemarkkina on Euroopan talousalueen (ETA) sisällä voi vääristää kaupankäyntiä alueen sisällä. Tällaiselle hankkeelle ei voida myöntää poikkeusta de minimis -rajoituksista. Hanke, jonka yrityskumppanuuden kohdemarkkina kokonaisuudessaan on ETA:n ulkopuolella ei lähtökohtaisesti vääristä kilpailua ETA:n sisällä. Mikäli yritys katsoo, että tuotettavat tavarat tai palvelut ovat tarkoitetut ainoastaan ETA:n ulkopuolelle ja että tuella ei voi olla vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja kilpailuun, yrityksen tulee allekirjoittaa sitoumus, jossa perustelee näkökantansa.

Finnfund voi yrityksen sitoumuksessaan antamien perusteluiden valossa ehdottaa ulkoasiainministeriölle, että tuki ei olisi EU:n valtiontukisääntöjen piirissä ja siten voitaisiin myöntää soveltamatta de minimis -rajoitusta. Ulkoasiainministeriö tekee tästä lopullisen päätöksen.


Mikäli ministeriö katsoo, että kyseinen hanke ei kuulu de minimis -rajoitusten piiriin, voidaan liikekumppanuustukea myöntää enimmillään 400 000 euroa hanketta kohden.

Liikekumppanuustuki maksetaan hyväksyttyjen, toteutuneiden ja maksettujen kustannusten perusteella jälkikäteen.

Liikekumppanuustukeen sovelletaan valtionavustuslakia (2001/688).

Epäselvissä tilanteissa pyydämme olemaan yhteydessä Finnpartnershipiin.