Etusivu » Liikekumppanuustuki » Hakuohjeet ja -lomakkeet » Apua hakemuksen täyttämiseen?
Tulosta

Apua hakemuksen täyttämiseen?

Tarvitsetko apua hakemuksen täyttämiseen? Alle on koottu vinkkejä, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota eri hanketyyppien sekä hankevaiheiden näkökulmista. Näitä asioita Finnpartnership tulee kysymään hankekäsittelyn yhteydessä, mikäli ne eivät tule ilmi hankekuvauksesta.

1 Hankkeen tavoite ja sisältö
1.1 Tytär-/yhteisyrityksen perustaminen
Jos hankkeessa selvitetään tytär-/yhteisyrityksen perustamista, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille seuraavia asioita:

• Mitä kaikkea perustettavan tytär-/yhteisyrityksen toimintaan sisältyisi (esim. myynti, markkinointi, valmistus, huolto…)?
• Mikä on karkea arvionne perustettavan yrityksen liikevaihdosta a) ensimmäisenä toimintavuotena, b) viidentenä toimintavuotena?
• Kuinka monta henkilöä arvioitte yrityksen työllistävän ensimmäisenä ja viidentenä toimintavuotena?
• Tullaanko yritykselle rakentamaan täysin uudet toimitilat/toimitiloja vai vuokrataanko/ostetaanko jo olemassa olevat tilat?
• Aikaisintaan milloin tytär-/yhteisyritys voitaisiin perustaa?
• Entä mihin kaupunkiin tai mille alueelle tytär-/yhteisyritys todennäköisimmin perustetaan /
mitä alueita kartoitetaan?


Mikäli hankkeen tavoitteena on yhteisyrityksen perustaminen:
• Ketkä olisivat yhteisyrityksen mahdollisia osakkaita?
• Mikä on arvionne tai suunnitelmanne siitä, miten omistusosuudet yhteisyrityksessä todennäköisesti jakautuisivat?


Mikäli hankkeen tavoitteena on perustaa valmistava tytär- tai yhteisyritys:
• Onko hankkeessa tarkoitus rakentaa uusia toimitiloja/tuotantolaitoksia vai vuokrata /ostaa olemassa oleva toimitila tai tuotantolaitos?
Mikäli tavoitteena on rakentaa uusia toimitiloja / uusi tuotantolaitos, kannattaa hakemuksen liitteenä toimittaa käytettävissä olevat lisätiedot (tontin sijainti, koko, nykytila- ja käyttö, kaavoitustilanne, mahdollisten väestönsiirtojen tarve jne.). Olemassa olevan toimitilan tai tuotantolaitoksen osalta hakemukseen voi liittää tätä koskevat käytettävissä olevat lisätiedot (sijainti, tilojen koko, aikaisempi käyttötarkoitus jne.)

• Mistä perustettavan yrityksen tuotantotoiminnassa käytettävät komponentit/raaka-aineet tullaan hankkimaan (paikallisesti vai ulkomailta jne.)?
• Aikaisintaan milloin arvioitte, että päästään täyteen valmistuskapasiteettiin?


1.2 Alihankinta
Jos hankkeessa selvitetään alihankintasuhteen aloittamista, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille seuraavia asioita:


• Minkälaista alihankintapartneria etsitään?

• Mitä partnerin kanssa solmittava sopimus tulee pitämään sisällään?
• Mitä kaikkea alihankintapartnerin vastuulle tulee kuulumaan?

• Mitä tuotteita/palveluita tullaan alihankkimaan?
• Onko kyseessä sopimusvalmistus (tuotteet valmistetaan kokonaan paikallisen partnerin toimesta) vai tullaanko hankkeessa käyttämään ensisijaisen alihankkijan lisäksi muita alihankintapalveluja kohdemaassa tai esimerkiksi tuottamaan osa komponenteista itse?

• Kuinka pitkäksi aikaa sopimus on tarkoitus tehdä?
• Entä mikä on pidemmän aikavälin tavoite, kuinka pitkää kumppanuutta tavoitellaan?
• Milloin alihankinta tullaan aloittamaan, mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan?

• Tullaanko alihankkijan työmenetelmiä tai tuotantoprosesseja muokkaamaan tai parantamaan? Mikäli kyllä, miltä osin ja millä tavalla työmenetelmiä tai tuotantoprosesseja tullaan muokkaamaan tai parantamaan?
• Tullaanko alihankkijan tiloihin, laitteisiin, työolosuhteisiin tai muuhun vastaavaan investoimaan?
• Onko tarkoituksena valvoa partnerin toimintaa esim. tuotannon laadun osalta?
• Tullaanko partnerin työntekijöiden työolosuhteita auditoimaan/seuraamaan tmv.?
• Tullaanko paikallista partneria kouluttamaan? Jos kyllä, mitä aihealueita koulutus tulee sisältämään?

1.3 Lisensointi
Jos tarkoituksena on lisensoida teknologiaa, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille seuraavia asioita:

• Minkälainen lisensointisopimus paikallisen partnerin kanssa on tarkoitus solmia (mitkä ovat tärkeimmät sopimuksissa määriteltävät asiat)?
• Mitä oikeuksia lisenssi tulee pitämään sisällään?

• Ketkä ovat potentiaalisia lisenssin ostajia?
• Kuka tulee myymään lisenssejä (tuen hakija itse, paikallinen partneri, perustettava yhteisyritys, vai joku muu taho, mikä?)?

• Kuinka pitkäksi aikaa lisenssisopimus on tarkoitus solmia?

• Tuleeko lisenssin haltija raportoimaan tuen saajalle vai jollekin muulle taholle, kenelle?
Jos kyllä, mitä asioita ja kuinka usein?
• Tuleeko paikallisen henkilökunnan koulutus sisältymään lisensointisopimukseen?

1.4 Tuonti
Jos kyseessä on tuontihanke, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille seuraavia asioita:

• Mitä tuotteita kohdemaasta tuodaan?
• Missä / mihin (maantieteellisesti) tuotteita tullaan myymään?
• Minkä tyyppisille toimijoille tuotteet myydään?

• Milloin tuonti on tarkoitus aloittaa, jos selvitykset edistyvät suunnitellusti?
• Kuinka paljon/monta tuotetta kohdemaasta voitaisiin vuosittain tuoda?

• Onko tavoitteena, että kaikille/joillekin tuotteille tullaan hankkimaan jokin laatu-, ympäristö- tms. standardi?

• Kuinka todennäköisesti hankkeessa tullaan kouluttamaan paikallista partneria (tuotteiden valmistajia/toimittajia)?
• Mitä mahdollinen koulutus pitäisi sisällään?

• Tullaanko kohdemaan työntekijöitä esim. ohjeistamaan jollain tavalla valmistuksessa? Mikäli kyllä, miten tarkat nämä annettavat mahdolliset ohjeistukset ovat ja mitä ne sisältävät?


1.5 Useampia edellä mainittuja hanketyyppejä koskevat kysymykset
• Mitä toimintaa, tuotteita ja asiakkaita tuen hakijalla on tällä hetkellä Suomessa?

• Mitä toimintaa tuen hakijalla on tähän mennessä ollut kyseisessä kohdemaassa?
• Missä vaiheessa hankeselvitykset ovat tällä hetkellä?

• Mille alueelle kohdemaassa hanke kohdistuu? Kohdistuuko hanke maaseudulle tai pienempiin kasvukeskuksiin?

• Miten operatiivinen toiminta tulee hankkeessa (esim. alihankintasuhteessa tai paikallisessa yhteisyrityksessä) jakaantumaan tuen hakijan ja paikallisen partnerin kesken?

• Kenelle/minkä tyyppisille toimijoille hankkeessa tuotetut tuotteet/palvelut myydään (esimerkkejä tärkeimmistä asiakassegmenteistä)?
• Entä mihin tuotteet/palvelut maantieteellisesti myydään?

• Mihin kohdemaaliiketoimintojen (esimerkiksi perustettavan yrityksen) liikevaihtoarvio perustuu?
• Mikä on karkea arvio valmistettavien tuotteiden volyymistä, eli kuinka monta kappaletta mitäkin tuotetta valmistetaan vuosittain?


Hankkeen päävaiheiden aikataulu:
• Milloin arvioitte, että esimerkiksi tytär-/yhteisyritys aikaisintaan perustettaisiin tai sopimus paikallisen partnerin kanssa solmittaisiin? 
• Milloin kohdemaaliiketoiminta voisi käynnistyä?

• Tullaanko paikallista henkilökuntaa kouluttamaan?

• Mikäli hakemukseen on merkitty useampia kohdemaita, ovatko ko. kohdemaat vaihtoehtoisia sijainteja esimerkiksi yrityksen perustamiselle ja/tai pitkäaikaiselle kumppanuudelle, vai onko tavoitteena mahdollisuuksien mukaan käynnistää kohdemaaliiketoiminta / solmia partnerisopimuksia useammassa kohdemaassa?

• Mikäli hanke kohdistuu ylemmän keskitulotason kehitysmaahan/maihin, mitkä ovat hankkeenne tuottamat suorat kehitysvaikutukset kohdemaahan?
Liikekumppanuustuen ehdot muuttuivat 1.1.2013 ja tämän myötä ylemmän keskitulotason kehitysmaihin suuntautuvilla hankkeilla on oltava suoria kehitysvaikutuksia. Suorilla kehitysvaikutuksilla tarkoitetaan muun muassa hankkeita, joiden kehitysvaikutukset kohdistuvat kohdemaan matalatuloisiin alueisiin tai väestöryhmiin, joilla on suoria myönteisiä vaikutuksia ympäristöön tai jotka edistävät parhaiden käytäntöjen leviämistä kohdemaassa esimerkiksi ihmisoikeuksien, työturvallisuuden, energiatehokkuuden tai hyvän hallinnon suhteen.


Mikäli tuen hakijan nettotulos on ollut tappiollinen kaksi peräkkäistä vuotta, kannattaa hankekuvauksessa kertoa mahdollisista suunnitelmista korjata ko. taloudellinen tilanne (mitä suunniteltu tehtävän ja millä aikataululla).

2 Huomioitavaa eri hankevaiheiden osalta

2.1 Partnerin identifiointi
Kun hankkeessa lähdetään identifioimaan paikallista partneria, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille seuraavia asioita:

• Minkälaista partneria haetaan (miltä toimialalta, mitä osaamista vaaditaan, minkä kokoista organisaatiota, mitä partnerilta odotetaan jne.)?
• Minkälainen sopimus paikallisen partnerin kanssa on tarkoitus solmia? Kuinka pitkää kumppanuutta tavoitellaan?


Mikäli hankkeessanne on jo identifioitu paikallinen partneri, kannattaa hankekuvauksessa antaa lyhyt kuvaus ko. yrityksestä (toimiala, sijainti, tärkeimmät markkina-alueet ja asiakkaat, henkilöstön koko, liikevaihto ja tase jne.).


2.2 Esihanke- ja hankeselvitys

Esihankeselvitys- ja hankeselvitysvaiheissa voidaan hyväksyä markkinaselvityksiä ja muuta kartoittavaa selvitystyötä, joka pohjustaa mahdollista pitkäaikaista etabloitumista koskevaa päätöksentekoa (kannattaako suunniteltu liiketoiminta käynnistää, millä tavalla se kannattaa tehdä, mitä partnereita toimintaa varten tarvitaan, mitä asioita kohdemaan toimintaympäristössä ja lainsäädännössä kannattaa huomioida liiketoimintaa suunniteltaessa jne.).


Esihanke- ja hankeselvitysvaiheet eroavat toisistaan ainoastaan siltä osin, että hankeselvitysvaiheessa ollaan tyypillisesti selvitysten osalta pidemmällä kuin esihankeselvitysvaiheessa, jolloin ei välttämättä vielä tiedetä kovinkaan paljon esimerkiksi kohdemaan toimintaympäristöstä tai hankkeen toteutettavuuden edellytyksistä. Mikäli olette esimerkiksi jo käyneet kohdemaassa tekemässä selvityksiä ja hankkeen toteuttamisen edellytyksistä on jo alustavaa tietoa, olette todennäköisesti jo hankeselvitysvaiheessa.


2.3 Liiketoimintasuunnitelman teko
Mikäli tukea haetaan liiketoimintasuunnitelman tekoon, kannattaa hakemuksessa tuoda esille tarkalleen ottaen mille yksikölle/liiketoiminnalle (esim. perustettavan tytäryrityksen toiminnalle, alihankinnan käynnistämiselle) liiketoimintasuunnitelma tehdään. Hakemuksessa voi myös mainita tehtävän liiketoimintasuunnitelman pääotsikot / tärkeimmät osiot.

2.4 Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointi
Mikäli tukea haetaan ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointiin, kannattaa hakemuksessa tuoda esille, tarkalleen minkä yksikön / liiketoiminnan osan ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia selvitetään ja mitä kaikkea selvityksessä halutaan kartoittaa.


2.5 Koulutusvaihe
Koulutusvaiheen osalta Finnpartnership tarvitsee tiedon siitä, ketä koulutetaan (esimerkiksi tytär-/yhteisyrityksen henkilökuntaa, alihankkija-/lisenssinottajayrityksen henkilökuntaa) sekä mitä aihealueita koulutus tulee suunnitelmien mukaan sisältämään.


2.6 Teknologian ja ratkaisujen pilotointi sekä demonstraatiohankkeet
Jos hankkeessa on tarkoitus pilotoida teknologiaa/ratkaisuja, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille seuraavia asioita:


Minkä takia pilotointi tai demonstraatiohanke toteutetaan?
• Miltä osin ja millä tavalla sillä on vaikutusta hankkeen toteutumiseen ja siihen liittyvään yrityksen perustamista tai sopimussuhteen aloittamista koskevaan päätöksentekoon?
• Onko kyseessä teknologian tai ratkaisun testaaminen kohdemaan olosuhteissa vai esimerkiksi asiakkaan vaatimuksesta tapahtuva teknologian toimivuuden osoittaminen käytännössä?
• Mitä pilotoinnilla halutaan saada selville?

• Tarkalleen mitä pilotoidaan (mitä teknologiaa tai ratkaisua pilotoidaan, vai pilotoidaanko esimerkiksi vain määriteltyä osaa ratkaisusta)?

• Millä tavoin pilotointi käytännössä toteutetaan?
• Kuinka paljon (prosenteissa) pilotista on teknisten ratkaisujen testausta vs. asiakkaan tyytyväisyyden mittaamista/mahdollisuuksien näyttämistä heille?

• Mikäli tukea haetaan myös pilotointiin / demonstraatiohankkeeseen liittyviin laite- tai rakennuskustannuksiin, kenen (tuen hakijan, paikallisen partnerin, asiakkaan, jonkun muun?) omistukseen ko. pilottilaite tai vastaava jää ja kuinka pitkäksi aikaa?


2.7 Ammattikoulutus
Jos kyseessä on ammattikoulutushanke, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille seuraavia asioita:


Mitä kaikkea suunniteltu ammattikoulutuskonsepti pitää sisällään?
• Tullaanko perustamaan erillinen opintolinja, muokkaamaan nykyistä tms.?
• Mikä on sen laajuus (mm. arvio koulutusten kestosta)?
• Miten koulutukseen otettavat henkilöt tullaan valitsemaan?
• Tuleeko tarjottava koulutus olemaan ilmainen vai maksullinen koulutettaville henkilöille?
• Milloin ensimmäinen koulutus on tarkoitus toteuttaa, jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti?
• Ketkä tulevat toimimaan opettajina? Entä tullaanko heitä kouluttamaan? Jos kyllä, miltä osin?


Tullaanko koulutusohjelmaa pyörittämään partnerin/jo olemassa olevan koulutuslaitoksen (tai jonkun muun toimijan) tiloissa vai vuokrataanko/ostetaanko uudet toimitilat? 
• Kuka tulee omistamaan koulutuksen fyysiset puitteet (kuten tilat, laitteet jne.)?


3 Aiemmat Liikekumppanuustukihankkeet
Mikäli teille on aiemmin myönnetty Liikekumppanuustukea toiseen hankkeeseen tai toisiin hankkeisiin, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille mm. seuraavia asioita em. hankkeen/hankkeiden osalta:

• Mikä on ko. hankkeen tilanne tällä hetkellä (mitä tähän mennessä on tehty)?
• Onko hankkeen tavoite edelleen pysynyt samana?
• Milloin arvioisitte, että kohdemaaliiketoiminta voidaan käynnistää?
• Mitkä ovat seuraavat askeleet?