Vuonna 2016 jälkeen hakeneiden hankkeiden tuen maksatus ja raportointivelvoite

Liikekumppanuustuki voidaan maksaa tuen saajalle, kun tuen saaja on palauttanut allekirjoitettuna valtionavustuspäätöksen liitteenä olevan sitoumuksen. 1.1.2016 jälkeen hakeneiden yritysten tulee toimittaa sitoumuslomake asianmukaisesti täytettynä ulkoasiainministeriön asiointipalvelun kautta kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta valtionavustuspäätöksen tiedoksiantopäivästä. Tuen saajan tulee pyytää maksatusta erillisellä maksatuspyynnöllä ennen tuen erääntymistä.
 Maksatuspyyntö ja liitteet lähetetään ulkoministeriön asiointipalvelun kautta.


Tuki maksetaan hyväksyttyjen, toteutuneiden ja maksettujen kustannusten perusteella jälkikäteen.


 

Maksatuspyyntö muodostuu

1. maksatuspyyntölomakkeesta* (Lomake avautuu parhaiten Internet Explorer selaimella, muut selaimet: klikattava 'open with Adobe Reader')
2. toteutuneiden kustannusten selvityksestä (tilintarkastajan allekirjoittama kustannuserittely), toimitetaan mieluiten myös sähköisesti Excel-muodossa. Halutessaan tähän voi käyttää Finnpartnershipin laatimaa pohjaa, joka on ladattavissa sivun oikeasta reunasta.
3. kustannukset oikeaksi todistavasta tilintarkastajan lausunnosta (tarkastettava 100 % toteutuneista kustannuksista) 
4.  tilintarkastajan täyttämästä ja allekirjoittamasta tarkastuslistasta. Tarkistuslista on palautettava täytettynä ja tilintarkastajan nimikirjaimilla merkittynä (kaikki sivut) sekä liitettävä tarkastusraporttiin.
5. edistymisraportista
6. Hakijan kaupparekisteriote tai ulkomaille rekisteröidyn yrityksen tapauksessa muu vastaava asiakirja (max. 3 kk vanha), josta ilmenevät hakijayrityksen edustamisoikeudet.

*) Allekirjoittajan/allekirjoittajien tulee olla henkilöitä, joilla on kaupparekisteriotteen mukaan toiminimen kirjoitusoikeus.

Liikekumppanuustuen saaja voi hakea tuen maksatusta enintään kahdessa erässä. Jos maksatusta haetaan kahdessa erässä ja ensimmäinen erä ylittää 2/3 myönnetystä tuesta, tulee edistymisraportti palauttaa jo ensimmäisen maksatuspyynnön yhteydessä. Molemmissa maksatuspyynnöissä on oltava liitteenä tilintarkastajan lausunto sekä tarkastuslista. Tilintarkastajan tulee tarkastaa 100 % maksatuspyyntöön sisällytettävistä, toteutuneista kustannuksista (pistokokein tehty tarkastus ei riitä).

Jos hankkeeseen kohdistuu ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin liittyviä vaatimuksia, tulee tuen saajan selvittää maksatuspyynnössä, millä tavalla vaatimukset on huomioitu hankeselvityksissä. Näistä mahdollisista vaatimuksista tiedotetaan hakijaa päätöksen yhteydessä. 

Maksatusta saanut hakija on velvollinen raportoimaan hankkeen etenemisestä kahdessa seurantaraportissa vuoden välein tuen raukeamisen jälkeen. Finnpartnership toimittaa tuen saajalle seurantaraportointilomakkeen.

Liikekumppanuustuelle ei voida myöntää jatkoaikaa. Jos tuen saaja ei ole jättänyt maksatuspyyntöä määräaikaan mennessä, tuki raukeaa eikä sitä makseta. Tuen saaja voi kuitenkin hakea tukea uudelleen, mikäli tuki jää käyttämättä hankkeen toteutuksen viivästyessä ja tuettavat hyväksyttävät kustannukset eivät synny ennen tuen voimassaolon päättymistä. On kuitenkin huomioitava, että uuteen hakemukseen liittyvät hyväksyttävät kustannukset voivat syntyä vasta uuden hakemuksen rekisteröinnin jälkeen.

Ehdot ja hyväksyttävät kustannukset

1.7.2016 jälkeen hakeneiden yritysten ehtoihin ja hyväksyttäviin kustannuksiin on tullut muutoksia, jotka poikkeavat aiempiin ehtoihin. Näiden hakemuksien ehdot löytyvät täältä. 1.7.2016 jälkeen hakeneet yritykset käyttävät kuitenkin samoja maksatuspyyntödokumentteja kuin 1.1.2016 jälkeen hakeneet yritykset.

Jos tarvitset apua maksatuspyynnön laatimiseen, löydät vinkkejä täältä.