Tuen maksatus ja raportointivelvoite

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta valtionavustuspäätöksen tiedoksiantopäivästä. Tuen saajan tulee pyytää maksatusta erillisellä maksatuspyynnöllä ennen tuen erääntymistä. Liikekumppanuustuki voidaan maksaa tuen saajalle, kun tuen saaja on palauttanut allekirjoitettuna valtionavustuspäätöksen liitteenä olevan sitoumuksen. Liikekumppanuustuen saaja voi hakea tuen maksatusta enintään kahdessa erässä. Tuki maksetaan hyväksyttyjen, toteutuneiden ja maksettujen kustannusten perusteella jälkikäteen.

Mikäli kohdemaa poistuu OECD DACin listalta tuen voimassaolon aikana, tulee maksatuspyynnön olla jätettynä, käsiteltynä ja maksatus suoritettuna ennen kohdemaan poistumista. Eli hakijan tulee huomioida myös maksatuspyynnön käsittelyaika.

Liikekumppanuustuelle ei voida myöntää jatkoaikaa. Jos tuen saaja ei ole jättänyt maksatuspyyntöä määräaikaan mennessä, tuki raukeaa eikä sitä makseta. Tuen saaja voi kuitenkin hakea tukea uudelleen, mikäli tuki jää käyttämättä hankkeen toteutuksen viivästyessä ja tuettavat hyväksyttävät kustannukset eivät synny ennen tuen voimassaolon päättymistä. On kuitenkin huomioitava, että uuteen hakemukseen liittyvät hyväksyttävät kustannukset voivat syntyä vasta uuden hakemuksen rekisteröinnin jälkeen.

Maksatusta saaneet hakijat ovat velvollisia raportoimaan hankkeen etenemisestä kahdessa seurantaraportissa vuoden välein tuen raukeamisen jälkeen. Finnpartnership toimittaa tuen saajalle seurantaraportointilomakkeen.

Jos hakemuksesi on rekisteröity vuonna 2015, löydät ehdot, lista hyväksyttävistä kustannuksista ja ohjeet maksatuspyynnön lähettämiseen täältä.

Jos hakemuksesi on rekisteröity 2016 jälkeen, löydät ehdot, lista hyväksyttävistä kustannuksista ja ohjeet maksatuspyynnön lähettämiseen täältä.

Jos tarvitset apua maksatuspyynnön laatimiseen, löydät vinkkejä täältä.