Etusivu » Liikekumppanuustuki » Tuettavat hankkeet, hankevaiheet ja hyväksyttävät kustannukset
Tulosta

Tuettavat hankkeet ja hankevaiheet

Tuettavat hankkeet

Liikekumppanuustukea voi hakea kehitysmaihin suuntautuvan, pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja liiketaloudellisesti kannattavaksi suunnitellun toiminnan suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin. Tukea voidaan myöntää seuraavanlaisista hankkeista aiheutuviin kustannuksiin:

• yhteisyrityksen perustaminen kehitysmaahan paikallisen toimijan kanssa

• suomalaisen yrityksen tytäryrityksen perustaminen kehitysmaahan

• kehitysmaatuontia Suomeen ja samalla mahdollisesti muihin maihin lisäävä hanke, jolla on kaupallista potentiaalia ja kehitysvaikutuksia

• muunlainen kehitysmaahan kohdistuva, pitkäaikaiseen liiketoimintaan tähtäävä hanke, johon liittyy esimerkiksi pitkäaikainen alihankinta-, huolto-, franchise- tai lisensointisopimus

• kaupalliseen/tuotteistettuun teknologiaan tai ratkaisuun liittyvät pilotti- ja demonstraatiohankkeet (suunnittelu- ja koulutuskustannukset ja muu pilotointiin ja demonstraatiohankkeisiin liittyvä tekninen apu). Pilotti- ja demonstraatiohankkeiksi voidaan hyväksyä hankkeet, joiden onnistuessaan voidaan olettaa johtavan pitkäaikaiseen liikekumppanuuteen. Tuki lasketaan normaalien tukiprosenttien mukaisesti, jos hanke toteutetaan jossakin tietyssä maassa (30 % / 50 % / 70 % / 85 %) tai vaihtoehtoisesti 50 %:n mukaan, jos maata ei ole määritelty tai hanke toteutetaan monessa maassa. Tuen määrä on myös sama kuin muissa Finnpartnership-hankkeissa: 200 000 euroa de minimiksen alaisiin hankkeisiin ja 400 000 euroa muihin hankkeisiin.

Myös kansainvälisten järjestöjen (EU, YK-järjestöt, kansainväliset rahoituslaitokset) edellyttämä omarahoitusosuus on tukikelpoinen. Yritys voi hakea liikekumppanuustukea omarahoitusosuudelle, josta korvataan liikekumppanuustuen ehtojen mukainen prosenttiosuus. ODA-kelpoisissa maissa toteutettavat hankkeet ovat aina tukikelpoisia. Muualla kuin ODA-kelpoisissa maissa toteutettavat hankkeet ovat tukikelpoisia vain, jos järjestö on 100 % ODA-kelpoinen.

Kansainvälisten järjestöjen kanssa toteutettaviksi pilotti- ja demonstraatiohankkeiksi katsotaan sellaisen tuotteen tai palvelun kokeilu, joka tukee kyseisen kansainvälisen järjestön mandaatin mukaisesti Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja joka ei ole aiemmin ollut käytössä järjestön kyseisen hanketoiminnan kohdemaassa. Ehtona tuen saamiseksi on kansainvälisen järjestön antama Letter of Intent -asiakirja, joka vahvistaa järjestön aikomuksen hakijayrityksen kanssa toteutettavasta pilotti- tai demonstraatiohankkeesta, tai hakijayrityksen ja kansainvälisen järjestön välinen kauppasopimus. Letter of Intent -asiankirjan tulee kuvata hankkeen sisältö, aikataulu, järjestön rahoitusosuus sekä järjestön yritykseltä edellyttämä omarahoitus. Tukea ei voi saada tavanomaisiin avoimiin tarjouskilpailuihin.


Finnpartnership voi myöntää tukea yhdelle yritykselle korkeintaan kolmeen pilotti- ja demonstraatiohankkeeseen sen teknologian tai ratkaisun tekemiseksi tunnetuksi ja referenssien saamiseksi. Jos pilottihanke edellyttää Suomessa annettavaa (esim. teknologian käyttöön liittyvää) koulutusta kansainvälisen järjestön työntekijälle, koulutukseen liittyvät kustannukset ovat tukikelpoisia.


• yritysten Finnpartnership-liikekumppanuushankkeisiin suoraan liittyviin, kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten yhteishankkeisiin yritysten kanssa siten, että järjestö/oppilaitos ei itse tavoittele voittoa tuottavaa liikekumppanuutta. Kansalaisjärjestöt/oppilaitokset voivat toteuttaa yrityksen Finnpartnership-liikekumppanuushanketta tukevia olennaisia tukitoimintoja, joita ovat:

- yritysten ja kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten välinen yhteistyö liikekumppanuushankkeen  sidosryhmien kapasiteetin kehittämiseksi (ml. yritysvastuu- ja ihmisoikeuskysymysten osalta sekä ammatillinen, tekninen ja  kaupallinen koulutus), yhteistyöverkostojen kehittämiseksi, tuotteiden ja palvelujen pilotoimiseksi, jne.,

- liikekumppanuushankkeeseen liittyvien yhteistyö- ja innovaatioalustojen kehittäminen, sekä
- liikekumppanuushankkeeseen liittyvien seminaarien ja workshoppien järjestäminen

• ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle.

HUOM! Ammatillisen, teknisen ja kaupallisen alan koulutuksen osalta (koskee kategorioita: 1) kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten yhteishankkeet yritysten kanssa sekä 2) ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle) edellytetään, että koulutushankkeen hyödynsaajien joukko sisältää korkeintaan 50 % suomalaisen yrityksen ja sen kehitysmaakumppanin henkilökuntaa.

Liikekumppanuustukea ei myönnetä vientiin tähtääviin hankkeisiin tai hankkeisiin, jotka liittyvät yhteistyöhön pelkästään myyntiagentin tai jakelijan kanssa. Tukea voidaan saada vientihankkeen tiettyihin hankevaiheisiin silloin, kun hankkeeseen liittyy pitkäaikaista osaamisen/tietotaidon siirtoa, kuten liikekumppanuuden synnyttävä pitkäaikainen huolto- ja/tai operointisopimus suomalaisen ja kehitysmaatoimijan välillä. Tällöin esim. kehitysmaatoimijan identifiointi ja kouluttaminen voi olla tuettavaa.

Kieltolista sisältää luettelon sellaisista hankkeista ja toimialoista, joita Finnpartnership ei missään tapauksessa tue.

Hankevaiheet

Tukea voidaan myöntää seuraaviin hankkeen valmistelu-, kehitys-, ja koulutusvaiheisiin:

• partnerin (liikekumppanin tai liikekumppanien) identifiointi
• esihankeselvitys,
• hankeselvitys
• liiketoimintasuunnitelman teko
• ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointi

• teknologian ja ratkaisujen pilotointi sekä demonstraatiohankkeet
• kehitysmaayrityksen tai muun hyväksytyn kehitysmaatoimijan henkilökunnan koulutus
• asiantuntijoiden käyttö kehitysmaayrityksen tai -partnerin liiketoiminta-alueen kehittämiseksi
• ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle.

Liikekumppanuustukea voidaan hakea edellä mainittuihin hankevaiheisiin joko kerralla tai useassa eri vaiheessa.