Etusivu » Kehitysmaatuonti » Pohjoismaat markkinaalueena » Pohjoismaista yleisesti
Tulosta

Pohjoismaista yleisesti

Pohjoismailla on pitkä perinne kehitysmaiden kaupan edistämisessä sitouttaen myös omat yritysyhteisönsä prosessiin. Useiden kielellisten, kulttuuristen ja historiallisten samankaltaisuuksien lisäksi sosiaalihuollon kehittyminen pohjoismaissa antaa aihetta puhua pohjoismaisesta yhteiskuntamallista, joka on kansainvälisesti vertailtuna ainutlaatuinen. Yrityskulttuuri, kulutusmallit ja kuluttajien mieltymykset ovat yhteneviä. Vaikka Norja ei ole Euroopan unionin jäsen, kuten Tanska, Suomi ja Ruotsi, on Norjan lainsäädäntö pitkälti yhdenmukaistettu EU:n lainsäädännön kanssa. Siten voidaan puhua yhtenäisestä pohjoismaisesta markkina-alueesta.

Pohjoismaat tarjoavat viejälle yhtenäisen, 25 miljoonan kuluttajan markkinat. Pohjoismaisia markkinoita arvioitaessa on hyvä huomioida seuraavat asiat:

• Kansainvälisesti vertailtuna keskimääräinen tulotaso on korkea; nimellinen bruttokansantuote per asukas on keskimäärin 40 000 euroa vuodessa, vastaava EU:n keskiarvo on 24 500 euroa. (*1)

• Pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa tuetaan verovaroin. Tästä johtuen Pohjoismaiden veroasteet ovat maailman korkeimpia.  Verotus on progressiivista eli suurempituloiset maksavat enemmän veroja. On hyvin tavallista maksaa yli 40 % bruttotuloistaan veroa. (*2)

• Pohjoismaalaiset asuvat enenevässä määrin yhden hengen talouksissa. Keskimäärin tämä vastaa 44,7 % kotitalouksista (22 % väestöstä) (*3). Yliopisto-opiskelijat muuttavat pois kotoa, naimisiin mennään myöhemmällä iällä ja avioerojen määrä on korkea. Myös vanhukset asuvat usein yksin.

• 15–64 vuotiaista pohjoismaisista naisista 68–75 % työskentelee kodin ulkopuolella: naisten työssäkäynti heijastuu kehittyneeseen julkiseen sektoriin, jolla on riittävästi lasten päivähoitopaikkoja.

• Pohjoismaissa (*5) 25–64 vuotiaista yli 80 % on käynyt lukion tai muun toisen asteen koulutuksen ja 30 %:lla on yliopistotutkinto tai muu korkean asteen tutkinto (*5). Koulutus jakautuu tasan sukupuolten välillä.

Pohjoismaat ovat hyvin kehittyneitä valtioita, joiden markkinat ovat pitkälti saturoituneet. Markkinoille pääsyyn vaaditaan pitkänajan suunnittelua ja merkittäviä ponnisteluja. Kilpailu on kovaa ja pohjoismaiset yritykset saavat useita liiketoimintatiedusteluja toiveikkailta toimittajilta. Täten on erittäin tärkeää olla hyvin valmistautunut erottautuakseen edukseen kilpailijoista. Tuonti kehitysmaista Pohjoismaiden kuluttajamarkkinoille koostuu pääasiassa elintarvikkeista ja tekstiileistä. Lisäksi Pohjoismaiden markkinoiden kautta on mahdollista päästä Baltian maiden ja Venäjän markkinoille.

(1) Lähde: Eurostat
(2) Lähde: OECD:n raportti "Taxing Wages 2009/2010"
(3) Norja ei sisälly lukuihin
(4) Norja sisältyy lukuihin
(5) Lähde: OECD (2011), Education at a Glance  2011: OECD Indicators, OECD Publishing