Etusivu » News » Liikekumppanuustuen ehdot muuttuivat 1.1.2013
Tulosta

Liikekumppanuustuen ehdot muuttuivat 1.1.2013

Liikekumppanuustuen ehdot ovat muuttuneet 1.1.2013 alkaen (esim. tuen de minimis -rajoitukset). Uusiin ehtoihin voi tutustua "Liikekumppanuustuki" -osiossa. Epäselvissä tilanteissa pyydämme olemaan yhteydessä Finnpartnershipiin.

Merkittävimmät muutokset ehtoihin:
• Hakijana voi olla useamman yrityksen ja/tai muun toimijan muodostama konsortio. Konsortiossa tulee olla yksi päävastuullinen hakija. Yrityksellä voi olla yksi tai useampi yhteistyökumppani, joka voi olla joko rekisteröity ja toimintaa harjoittava tai vasta suunnitteilla oleva oikeussubjekti Suomessa tai kohdemaassa. Tuki voidaan myöntää konsortion jokaiselle jäsenelle erikseen. Päävastuullinen hakija on kuitenkin vastuussa tuen käytöstä tuen ehtojen mukaisesti.

• Verrattuna aiempaan suomalaisen teknologian pilotoinnin tukemiseen, tukea voidaan myöntää nyt teknologiaan tai ratkaisuun liittyviin pilottihankkeisiin (suunnittelu- ja koulutuskustannukset ja muu pilotointiin liittyvä tekninen apu). Pilottihankkeiksi voidaan hyväksyä hankkeet, joiden onnistuessaan voidaan olettaa johtavan liikekumppanuuteen.

• Tukea voidaan myöntää nyt myös yritystoimintaan liittyvään ammattikoulutukseen, jolla katsotaan olevan merkittäviä kehitysvaikutuksia. Tuki myönnetään liikekumppanuuteen liittyvän ammatillisen koulutustoiminnan kehittämiseen (esim. opetussuunnitelman uudistaminen, opettajien koulutus, laite- ja välinehankinnat, tilojen korjaus) ja uuden koulutuksen käynnistämiseen. Hankkeita arvioidaan mm. niiden tukemien koulutusrakenteiden kestävyysedellytysten ja odotettavissa olevien kehitysvaikutusten perusteella.

• Muutoksia kohdemaajaotteluun:
    o Alemman tulotason kehitysmaat kattavat vähiten kehittyneet maat, muut alhaisen tulotason maat sekä alemman keskitulotason kehitysmaat eli luokat least developed countries (LDC), other low income countries (LIC) ja lower middle income countries and territories (LMIC) OECD:n DAC-luokituksen mukaan. Tukiprosentit 70/50 %
    o Ylemmän keskitulotason kehitysmaihin suuntautuvilla hankkeilla oltava suoria kehitysvaikutuksia. Tukiprosentit 50/30 %

• Tuki on lähtökohtaisesti de minimis –tukea. Mikäli hakija katsoo että hankkeeseen kohdistuva tuki ei ole de minimis -tukea, on hakijan perusteltava, miksi. Tuen kuuluminen de minimis -säännöksen piiriin arvioidaan hankekohtaisesti.  De minimis -säännöksen piiriin eivät kuulu hankkeet, joiden yrityskumppanuuden kohdemarkkina kokonaisuudessaan on Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella: tuotettavat tavarat tai palvelut ovat tarkoitetut ainoastaan ETA:n ulkopuolelle ja tuella ei voi olla vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja kilpailuun. 

• Tuki, joka myönnetään ilman että siihen sovelletaan de minimis -rajoitusta voi olla enimmillään 400 000 euroa per hanke.

• Hyväksyttäviin kustannuksiin on lisätty välttämättömät taksimatkat kohdemaassa ja muussa hankkeeseen oleellisesti liittyvässä maassa.

• Myös kolmannessa, hankkeeseen oleellisesti liittyvässä maassa syntyneet kustannukset voivat olla tuettavia.

• Hyväksyttäviä paikallisen koulutuslaitoksen kehittämiskustannuksia ammattikoulutushankkeessa:
    o opetussuunnitelman uudistukset
    o opettajien koulutus
    o opetuslaite- ja välinehankinnat 
    o opetustilojen korjaustoimet
    o muut lyhytaikaiset kustannukset koulutuslaitosten kapasiteetin korottamiseksi. 

• Tuettavien koulutuspäivien määrää on lisätty. Oman henkilökunnan kohdemaassa hankkeeseen käyttämästä työajasta (arkipäivät, eli ma–pe) ja ulkopuolisten asiantuntijoiden työstä Suomessa tai kohdemaassa voidaan tukea henkilökunnan koulutusvaiheessa yhteensä enimmillään 100 työpäivää (riippuen hankkeen koosta ja toimialasta).

Julkaistu 02.01.2013