Etusivu » Vägledning och information » Samhallsansvar » Anvisningaromsamhallsansvar
Tulosta

Anvisningar om samhällsansvar

Företagens samhällsansvar grundar sig på ett flertal lagar och internationella konventioner samt rekommendationer och standarder. Flera principer och program har utarbetats som stöd för företagen. Den internationella arbetsorganisationen ILOs deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet finns här (på finska och engelska).


Nedan ges några exempel på de mest centrala initiativen och anvisningarna om ansvarsfullhet. Fler finns under rubriken Standarder i avsnittet Import från utvecklingsländer.


• Världsbanksgruppens miljö-, hälso- och säkerhetsanvisningar (Environmental, Health, and Safety Guidelines)
EHS-anvisningarna innehåller allmän information om hantering av miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor på samtliga industrisektorer. EHS-anvisningarna bör tillämpas i kombination med relevanta sektorspecifika anvisningar. 


• Miljö- och samhällsansvarsstandarder (”Performance Standards”) utfärdade av International Finance Corporation (IFC), som hör till Världsbanksgruppen
IFCs åtta standarder handlar om bedömning och hantering av miljö- och samhällskonsekvenser och –risker, arbetsvillkor och –förhållanden, resurseffektivitet och förebyggande av föroreningar, kollektiv hälsa och säkerhet, markförvärv och tvångsförflyttningar av befolkningen, skydd av naturens mångfald och hållbar användning av naturresurserna, ursprungsfolk och kulturarvet.


• FNs Global Compact
FNs Global Compact består av 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetarnas rättigheter, miljö och korruptionsbekämpning. Global Compact är ingen standard och inget juridiskt bindande avtal, utan företagets frivilliga förbindelse att idka verksamhet som är förenlig med hållbar utveckling. Över 10 000 företag i 145 länder har förbundit sig till principerna.


• OECDs anvisningar för multinationella företag (Guidelines for Multinational Enterprises)
OECDs anvisningar riktar sig till företag med internationell verksamhet och grundar sig på frivillighet. Anvisningarna är de enda anvisningarna för företagsansvar som antagits på bred front och vars främjande regeringarna i OECD-länderna har förbundit sig till. Anvisningarna behandlar bland annat arbetslivsfrågor, mänskliga rättigheter, miljöfrågor, kommunikation, korruptionsbekämpning, konsumentfrågor, frågor i anslutning till vetenskap och teknik, konkurrens och beskattning.


• Global Reporting Initiative, GRI
GRI är ett internationellt ramverk som syftar till att hjälpa till att definiera aspekter som ska rapporteras samt öka jämförbarheten i hållbarhetsrapporterna. GRI-riktlinjer byggs upp i samarbete mellan olika intressentgrupper.

Ett företag som vill bygga upp ett system för att hantera samhällsansvaret kan dra fördel av befintliga kvalitetsstandarder, standarder för hantering av miljöfrågor och standarder för hantering av sociala frågor. Dessa kan sammankopplas till ett styrsystem och företaget kan ansöka om extern certifiering av systemet. Mer information om standarder.