Landsinformation

När miljöeffekter och sociala effekter utvärderas är det anledning att beakta även landsspecifika uppgifter, av vilka det finns en samling av nedan.

Länkar med information om arbetsrättigheter, barnarbetskraft och mänskliga rättigheter:

• Country profiles on occupational safety and health

Landsvis information om internationella arbetsrättigheter, lagar och reglering samt verksamhetsprinciper och program.


• ILO Labour Inspection country profiles

Arbetsinspektionsrapporterna ger en allmän bild av arbetsinspektionssystemen i vissa ILO-medlemsstater.


• Barnarbetskraft och barns rättigheter
Information om barns rättigheter och utnyttjande av barnarbetskraft i olika länder.

• Human Rights Watch: World Report 2012
Rapporten är en översikt över tillståndet beträffande de mänskliga rättigheterna i över 90 länder.

• Human Rights Reports
Rapporten utvärderar tillståndet beträffande de mänskliga rättigheterna.

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights

• UN Global Compact - Human Rights

• Därtill innehåller utvecklingslandsdatabanken information om de kastlösas dvs. dalitiernas ställning i olika länder.


Länkar om målländernas ekonomi:

• African Economic Outlook: extensive economic reports on 53 of the 54 African countries (not included: Somalia): 

Ekonomiska rapporter från 53 afrikanska länder (endast Somalia saknas). Rapporterna innehåller sammandrag av bland annat det allmänna läget i landet, de senaste ekonomiska förändringarna och strukturella frågor.


• International Finance Institution/ The World Bank Doing Business

Rapporterna ger information om hur affärslivet fungerar i vissa länder.


• The Global Competitiveness Report 2012 – 2013

Den globala konkurrenskraftsrapporten omfattar 148 länder och ger en noggrann beskrivning av ekonomin i varje land.


Länkar om korruption:

• Corruption Perceptions Index: Country profiles

Information om korruptionen i olika länder.


• Business anti-corruption country profiles
Information om korruption, landsinformation och olika verktyg för små och medelstora företag som vill undvika och bekämpa korruption.

• Handbok mot korruption (på finska) 
Tonvikten i handboken mot korruption ligger på utvecklingsländerna. Handboken har som mål att ta fram nya sätt att göra korruptionsbekämpningen mer strömlinjeformad och integrera den i utvecklingssamarbetet.


Länkar till lagstiftning och regional information i olika länder:

• NATLEX, the database of national labour, social security and related human rights legislation maintained by the ILO's International Labour Standards Department

Databas om nationell arbets-, socialskydds- och människorättslagstiftning.


• EcoLex database on environmental law operately joined by FAO, IUCN and UNEP

Information om miljölagstiftning.


• ILO Fundamental Conventions
Presentation av ILOs åtta grundläggande konventioner.


Länkar om HIV/AIDS:

• ILO’s workplace policy on HIV/AIDS
En referensram som hjälp för att minska spridningen av HIV/AIDS och kontrollera effekterna av sjukdomen.