Samhällsansvar

Med begreppen samhällsansvar och företagsansvar avses företagens, den offentliga förvaltningens och arbetsgemenskapernas ansvar för sina verksamheters konsekvenser för det omgivande samhället, intressentgrupperna och miljön. Enligt Europeiska kommissionens definition integrerar ett ansvarsfullt företag sociala aspekter och miljöaspekter i sin verksamhet och interagerar med sina intressentgrupper. Därtill gör ett ansvarsfullt företag mer än vad lagen kräver. För ansvarsfullhet används flera olika begrepp, såsom ansvarsfull företagsverksamhet, ansvarsfullt entreprenörskap, företagsansvar, företagsmedborgarskap och samhällsansvar. Begreppen betyder i huvudsak detsamma, men ansvarsfullhetens omfattning varierar.


Företagens samhällsansvar indelas i ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar (s.k. triple bottom line). Ekonomiskt ansvar innebär att svara på ägarnas förväntningar på avkastning och att delta i uppbyggandet av samhällets ekonomiska välfärd. Ekologiskt ansvar är att värna om miljön och naturresurserna och att säkerställa mångfalden i dessa. Socialt ansvar är bland annat att företaget bär omsorg om personalens välbefinnande, produktsäkerheten och konsumentskyddet samt iakttar god sed i alla relationer till intressentgrupperna. Ett framgångsrikt företag kan pussla ihop alla delar av samhällsansvaret på ett ansvarsfullt sätt.


Även de projekt som får Finnpartnerships Företagspartnerskapsstöd ska iaktta internationellt godkända miljö- och samhällsansvarsstandarder samt lokal lagstiftning beträffande bland annat miljön och arbetarnas rättigheter. Som underlag för bedömningen av projektens miljö- och samhällsansvar tillämpas Världsbankens och IFCs (International Financial Corporation) miljö- och samhällsansvarsstandarder och -anvisningar (mer information IFC Performance Standards ja World Bank Group EHS Guidelines).


Varför lönar det sig att beakta samhällsansvarsaspekterna i affärsverksamheten?

En ansvarsfull verksamhet ses som en förutsättning för företagets lönsamhet på lång sikt. Företaget kan bygga upp ansvarsfullheten också i syfte att kontrollera riskerna. Hanteringen av samhällsansvaret reflekteras snabbt i företagsbilden, vilket betyder att den även hanterar risken med företagets namn. Därtill kan samhällsansvaret ge en konkurrensfördel. Genom att utveckla lösningar på samhälleliga problem företaget svara på kundernas, arbetstagarnas, ägarnas och investerarnas förväntningar samt skilja sig från konkurrenterna. Dessutom inverkar samhällsansvaret bl.a. på företagets relationer till medierna, samarbetspartnerna och den omgivande gemenskapen.


Varje företag måste själv bedöma vad samhällsansvar innebär för företagets verksamhet. Samhällsansvaret hänger samman med bland annat företagets etiska värderingar och mål, lagstiftningen och intressentgruppernas förväntningar. Vidare påverkas innehållet i samhällsansvaret av verksamhetens natur och omvärld.


Att ta fasta på och hantera miljö- och samhällskonsekvenserna och –riskerna är viktigt och till fördel för företaget redan i ett tidigt skede av projektplaneringen. Företagspartnerskapsstöd kan ansökas för utredning av miljö- och samhällsansvarskonsekvenserna redan som en del av undersökningen av genomförbarheten (till exempel miljö- och samhällsansvar i anslutning till val av affärspartnerns verksamhet och förläggningsort).

Finländska företag föregångare i samhällsansvarsfrågor

Statsrådets principbeslut om samhällsansvar (godkänt 22.11.2012, på finska) har som mål att göra finländska företag och finländsk förvaltning till föregångare i samhällsansvarsfrågorna. Eftersom ansvarsfullhet är en betydande faktor för Finlands konkurrenskraft bör företagen och de offentliga organisationerna förbinda sig till att uppskatta samhällskonsekvenserna av sin verksamhet. Principbeslutet bygger på uppfattningen att samhällsansvar är olika aktörers ansvar för de sociala konsekvenserna av sitt agerande. Regeringens utvecklingspolitiska åtgärdsprogram (2012) förpliktar till ett tillvägagångssätt som grundar sig på de mänskliga rättigheterna i allt utvecklingsarbete som utförs av Finland. Det människorättsbaserade tillvägagångssättet (på finska) innebär främjande av de mänskliga rättigheterna genom utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Den finländska uppfattningen om mänskliga rättigheter är omfattande och innehåller förutom politiska, ekonomiska, sociala rättigheter och rätt till bildning även utveckling av demokrati och god förvaltning liksom korruptionsbekämpning. Finnpartnership förutsätter att dessa aspekter beaktas av de projekt som får stöd.


Nordiska företag inkluderar allt oftare samhällsansvaret i sin strategiska handlingsplan och förväntar sig detsamma av sina samarbetspartner och leverantörer. EUs lagstiftning är förenlig med nordisk företagsansvarspraxis. EU håller på att bereda ett direktiv om ansvarsfullhetsrapportering, som har som mål att få alla europeiska storföretag att rapportera om sitt ansvarstagande från och med år 2017.


FIBS
FIBS är Finlands enda oberoende och icke-vinsteftersträvande företagsansvarsnätverk. FIBS har som mål att hjälpa företag att hitta konkurrenskraft i ansvarstagandet: att utveckla kostnadseffektivare och hållbarare produkter, tjänster och verksamhetssätt som ger både företagen och samhället ett mervärde. På FIBS webbplats finns det bland annat en databank som innehåller viktiga publikationer såsom anvisningar och undersökningar om företagsansvar. Mer information om FIBS finns här (på finska och engelska).