» Företagspartnerskapsstöd » Stödets maximibelopp och de minimis-begränsningar
print

Stödets maximibelopp och de minimis-begränsningar

EU:s regler om statligt stöd och konkurrens begränsar och reglerar medlemsstaternas beviljande av statsstöd.  Stödet omfattas av dessa regler om det enligt artikel 87.1 i EG-fördraget uppfyller alla nedanstående villkor:

1. Offentliga medel kanaliseras till offentliga eller privata företag,
2. Företaget drar ekonomisk nytta av stödet,
3. Stödet är selektivt, det riktas bara till vissa företag och
4. Åtgärden kan snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna.

I de minimis-förordningen ges medlemsstaterna möjlighet att snabbt bevilja mindre stödbelopp till företag och i synnerhet små och medelstora företag genom ett administrativt enkelt förfarande utan att behöva anmäla stödet till kommissionen. I förordningen sägs att stöd till ett belopp på högst 200 000 euro per koncern under en löpande treårsperiod inte omfattas av EU:s regler om statligt stöd.

Utrikesministeriets företagspartnerskapsstöd omfattas av ovanstående stadganden. Det beviljas därför i princip som ett de minimis-stöd, för vilket Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Enligt förordningen kan ett företag beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under det pågående beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren.

På grund av stödets offentliga karaktär är bland annat stödmottagarens namn, bransch och stödbelopp offentliga.

Undantagsvis tillämpas en lägre gräns för de minimis-stöd i följande branscher:

• fiskeri och vattenbruk (de minimis-gräns 30 000 euro)
• primär produktion av jordbruksprodukter (de minimis-gräns 15 000 euro)
• vägtransporter (de minimis-stöd 100 000 euro).


Dessutom kan de minimis-stöd inte alls beviljas för stenkolsbranschen eller främjande av export eller för att gynna inhemska produkter på bekostnad av import.

Det stödsökande företaget ska på ansökningsblanketten anmäla alla de minimis-stöd som det erhållit under det innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren från ministerier eller underställda myndigheter, ELY-centraler, Tekes, Finnvera Abp, kommuner, landskapsförbund m.fl. Stödmottagaren svarar för att det sammanlagda de minimis-stödet från olika instanser inte överstiger ovanstående maximibelopp.


Om sökanden anser att projektet inte omfattas av EU:s regler om statligt stöd och konkurrensbegränsning, ska sökanden motivera varför. Företagets motivering bör baseras på följande kriterium av dem som nämns ovan: Åtgärden kan snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna. 

Ett projekt vars målmarknad för produkten eller tjänsten ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan snedvrida konkurrensen inom området. Sådana projekt kan inte beviljas undantag från de minimis-begränsningarna. Ett projekt, vars målmarknad inom företagssamarbetet ligger helt och hållet utanför EES snedvrider i princip inte konkurrensen inom EES. Om ett företag anser att de producerade varorna eller tjänsterna endast är avsedda för länder utanför EES och att stödet inte kan påverka handeln och konkurrensen mellan medlemsländerna, ska företaget underteckna en förbindelse där detta motiveras.

Finnfund kan mot bakgrund av företagets förbindelse föreslå utrikesministeriet att stödet inte ska anses omfattas av EU:s regler om statligt stöd och därför kan beviljas utan de minimis-begränsning. Det slutliga beslutet fattas av utrikesministeriet.

Om ministeriet anser att projektet inte omfattas av de minimis-begränsningar, kan stöd beviljas med högst 400 000 euro per projekt.

Företagspartnerskapsstöd utbetalas i efterskott för godkända, inträffade och betalade kostnader.


På företagspartnerskapsstöd tillämpas statsunderstödslagen (2001/688).

Vid eventuella oklarheter, kontakta Finnpartnership.