» Företagspartnerskapsstöd » Vem kan söka stöd
print

Vem kan söka stöd

Företagspartnerskapsstöd kan ansökas av :
  • Företag som registrerats i Finland eller företag med betydande koppling till Finland. Med betydande koppling till Finland avses ett betydande finländskt ägarskap i företaget, eller ett avtalsförhållande mellan ett finländskt företag och det utomlands registrerade företaget.
  • Offentliga affärsföretag registrerade i Finland, samt institutioner inom den offentliga sektorn som fungerar enligt samma principer som offentliga affärsföretag
  • I Finland verksamma forskningsanläggningar, universitet, kooperativ, handelskammare eller liknande organisationer; eller
  • I Finland registrerade icke-statliga organisationer/föreningar, som bedriver eller främjar kommersiell verksamhet
  • ett konsortium som består av flera företag och/eller andra aktörer.

Den sökande är ett bolag eller annan aktör med primärt ansvar för projektet (t.ex. ett företag som etablerar sig i projektlandet eller ämnar starta import från utvecklingsländer). Stödsökaren bör vara en verksam aktör i projektet, d.v.s. en sponsor och projektet skall ha ett tydligt samband med stödsökarens affärsverksamhet. Den sökande måste visa erfarenhet och tillräcklig kommersiell kompetens inom projektbranschen. Därutöver måste den sökande ha tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser för att genomföra projektet.

Sökanden kan vara ett företag eller en annan aktör eller ett konsortium som består av flera företag och/eller andra aktörer. Konsortiet ska ha en huvudsökande. Stöd kan beviljas varje medlem i konsortiet separat. Huvudsökanden är dock ansvarig för att stödet används enligt villkoren för stödet.


Företagspartnerskapsstöd är i princip ett de minimis-stöd (högst 200 000 euro i de minimis-stöd under det pågående beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren). Sökande bör, innan ansökan görs, kontrollera, om företaget/organisationen har fått de minimis-stöd, och till vilket belopp.