FAQ


1. Vad baseras indelningen av projektländerna på?   
2. För vilket ändamål kan Företagspartnerskapsstöd beviljas?   
3. För hurdana projekt är Företagspartnerskapsstödet ämnat? 
4. Kan Företagspartnerskapsstöd beviljas för exportverksamhet från Finland till utvecklingsländer?
5. När kan man få stöd för importprojekt i utvecklingsländer? 
6. Vad avses med pilotprojekt anknutna till finländsk miljöteknologi?

7. Kan Företagspartnerskapsstöd beviljas för utbildningsprojekt?
8. Hur mycket av den information som ansökaren lämnar är offentlig?   
9. Hurdana kostnader täcker Företagspartnerskapsstödet?  
10. Vilka kostnader räknas som godtagbara resekostnader?   
11. Hurdana arvoden kan godkännas förexterna experter?
12. Vilka kostnader för det stödsökande företagets egen personal är godtagbara?
13. Vilka kostnader godtas för projekt där avsikten är att starta import från utvecklingsländer?
14. Vilka kostnader är inte godtagbara?  
15. Vad avses med registreringsdatum ochprojektnummer för ansökan?
16. När kan man söka stöd?

17. Hur länge räcker beslutsprocessen?
18. Hur lång tid är det beviljade stödet tillgängligt för stödmottagaren? 
19. När utbetalas stödet?

20. Vilka är rapporteringskraven för stödet?


1. Vad baseras indelningen av projektländerna på?
Indelningen i utvecklingsländer med lägre och högre inkomstnivå (som Finnpartnership använder för sina bidragsgränser), baserar sig på OECD DAC:s definition av utvecklingsländernas klassificering. De tre fattigaste klasserna av utvecklingsländer har kombinerats till gruppen “utvecklingsländer med lägre inkomstnivå”, medan utvecklingsländerna med högre medelinkomstnivå bildar sin egen grupp. För tillfället används en lista som gäller för rapporteringen för åren 2014, 2015 och 2016. Hanläggningen av ansökan om Företagspartnerskapsstöd sker alltid enligt den lista som är i kraft när projektet registreras.

2. För vilket ändamål kan Företagspartnerskapsstöd beviljas?
Man kan anhålla om Företagspartnerskapsstöd för att täcka initialskedets kostnader i ett långvarigt, kommersiellt lönsamt projekt. Stödet är avsett att täcka godtagbara kostnader för projektplanering efter kostnadernas uppkomst. Som projektplaneringskostnader räknas inte kostnader för grundandet av företag och inledandet av den operativa verksamheten (förutom personalutbildning). Stöd beviljas t.ex. inte för anskaffning av apparater eller andra liknande investeringar, planeringen av dessa investeringar, allmänna kostnader för produktutveckling eller licensavtal för datorprogram.

Stöd kan också beviljas för projekt som redan kommit igång. I dessa fall understöds personalutbildning eller utvecklandet av ett visst affärsområde, ifall detta stöder företagspartnerskap.

3. För hurdana projekt är Företagspartnerskapsstödet ämnat?
Företagspartnerskapsstöd kan beviljas för projektets planerings-, utvecklings- och utbildningsfaser, då syftet t.ex. är att
• grunda ett dotterbolag (t.ex. inom produktion eller servicebranschen)
• grunda ett samföretag (t.ex. inom produktion eller servicebranschen)
• underleverans (t.ex. tillverkning eller service)
• bedriva mervärdesimport från utvecklingsländer
• starta något annat projekt som syftar på långvarig affärsverksamhet (långvarigt kontrakt gällande underhåll, franchising eller beviljande av licens)
• starta pilotprojekt med anknytning till teknologi och lösning
• yrkesutbildning och stöd till lokal utbildningsverksamhet.

4. Kan Företagspartnerskapsstöd beviljas för exportverksamhet från Finland till utvecklingsländer?
Partnerskapsstöd kan inte beviljas för exportprojekt (inklusive identifieringen av agent eller distributör). Stöd kan beviljas för vissa faser i ett exportprojekt i de fall då projektet innebär långvarig överföring av kunnande/know-how, t.ex. ett långvarigt underhållskontrakt mellan en finländsk och en utvecklingslandsbaserad aktör. Stöd kan i sådana fall beviljas t.ex. för att identifiera affärspartnern eller för att utbilda personal.

5. När kan man få stöd för importprojekt i utvecklingsländer?
Finnpartnerships stöd kan användas för importprojekt i utvecklingsländer i sådana fall där de anses skapa mervärde. Med detta avses projekt där stödsökanden satsar på utbildningen av sina affärspartners i projektlandet och/eller annan utveckling av sina affärspartners verksamhet. Importverksamhet med mervärde omfattar t.ex.
• (yrkes)utbildning av aktörerna (lokala partners) i utvecklingsländerna
• förbättrandet av arbetsförhållanden och arbetsmetoder
• förbättrandet av produktkvaliteten
• verksamhet som syftar till certifikat för rättvis handel (t.ex. fairtrade-märkta produkter) eller motsvarande

Endast sysselsättningseffekten eller en garanterad utkomst anses inte skapa mervärde i tillräcklig grad, utan verksamheten bör alltid innehålla komponenter av utbildning eller utveckling i enligt med vad som nämnts ovan.
Vid utvärderingen av  huruvida importprojekten är stödberättigade eller inte fästs speciell uppmärksamhet vid den verkan som projektet har på att produktionsstrukturerna förstärks och blir mångsidigare, bl.a. att produktsortimentet och produktsektorerna utvidgas, förädlingsgraden i utvecklingslandet stiger, produktionskvaliteten förbättras och t.ex. utvecklingen på landsbygden främjas. Principen är att verksamheten som understöds innefattar ovannämnda element och består av till Finland eller EU riktad import, som stöder produktionen och exportverksamheten i utvecklingslandet. Ifall importen inte omfattar ovannämnda element, är importverksamheten inte godtagbar om det är frågan om import av handelsvaror producerade i befintliga anläggningar, även om produkterna inte tidigare importerats till Finland eller EU.

6. Vad avses med pilotprojekt anknutna till teknologi och lösningar?
Stöd kan beviljas för pilotprojekt som anknyter till kommersiell/kommersialiserad teknologi eller lösningar (koncept). Dylika projekt, som vid framgång kan antas leda till ett företagspartnerskap, kan godtas som pilotprojekt. Stöd kan beviljas för planerings- och utbildningskostnader samt för teknisk hjälp i samband med pilotprojektet.

7. Kan Företagspartnerskapsstöd beviljas för utbildningsprojekt?
Stödet täcker kostnader för skolning av lokal personal (högst 200 arbetsdagar) om kostnaderna anknyter till ett visst projekt som är förenligt med företagspartnerskapet och fyller villkoren för stödet.

Yrkesutbildning och stöd till lokal utbildningsverksamhet: Stöd kan beviljas också för utveckling av yrkesutbildning som hör ihop med företagspartnerskapet (t.ex. ny studieplan, lärarutbildning, inköp av utrustning, reparation av lokaler) och start av ny utbildning. Projektet bedöms bl.a. efter dess förutsättningar att skapa hållbara utbildningsstrukturer och de förväntade utvecklingseffekterna.

Godtagbara, till utbildningsverksamhet relaterade kostnader är:
i. förnyelse av läroplan
ii. lärarutbildning
iii. inköp av undervisningsutrustning och läromedel
iv. reparation av undervisningslokaler
v. andra kortvariga kostnader för att öka utbildningsanstalternas kapacitet. 

8. Hur mycket av den information som ansökaren lämnar är offentlig?
På grund av stödets offentliga karaktär är de fakta som fylls i på ansökningsblanketten (bl.a. ansökarens namn, bransch och projektnamn) och den beviljade summan offentlig information. Detaljer om projektet eller t.ex. projektlandet är inte offentlig information.

9. Hurdana kostnader täcker Företagspartnerskapsstödet?
Företagspartnerskapsstödet täcker kostnader för utrednings- och utbildningsfaserna för kommersiella projekt som riktas till utvecklingsländer.

Godtagbara kostnader är t.ex.
• utvärderingskostnaderna av en potentiell affärspartner under identifieringsfasen (bl.a. konsultarvoden för juridiska spörsmål)
• expertarvoden (juniorkonsult högst 520 €/dag, seniorkonsult högst 910 €/dag)
• den arbetstid som sökanden använder för att förbereda projektet i projektlandet eller i annat land som är väsentligen knutet till projektet (högst 500 € /dag baserat på månadslönen enligt personens anställningsavtal).
• godtagbara resekostnader till projektlandet eller i annat land som är väsentligen knutet till projektet för sökandes egen personal samt utomstående experter och dagpenning under resan då kostnaderna uppstår under förberedelsefasen
• arbetskostnader som anknyter till den lokala personalens skolning och till utvecklandet av affärsverksamheten för företaget i utvecklingslandet (högst 200 dagar)
• (ifråga om importprojekt i utvecklingsländer) produktutvecklingskostnader som anknyter till marknadsbetingad kommersialisering, tester som kan jämföras med dessa, samt kostnader för tester som behövs för att erhålla licens av myndigheterna för produktimport, eller
• (ifråga om pilotprojekt som anknyter till teknologi och lösningar) planerings- och utbildningskostnader samt tekniskt stöd.

Företagspartnerskapsstödet täcker också delvis följande utvecklingskostnader för företag som redan är verksamma i utvecklingslandet (sammanlagt högst 100 arbetsdagar): 
• skolning av personalen i ett u-landsföretag eller en annan godkänd aktör inom utvecklingslandet
• användandet av experter för att utveckla ett visst affärsområde inom u-landsföretagets verksamhet
Kostnader för grundandet av företag och inledandet av det operativa skedet är inte godtagbara. Till exempel uppfattas grundandet av företaget (dokument, avtal, rekrytering osv.) som operativ verksamhet som inletts efter projektförberedelseskedet, och tolkas således inte som godtagbara kostnader.

10. Vilka kostnader räknas som godtagbara resekostnader?
Som godtagbara resekostnader räknas närmast de största kostnadsraterna som t.ex. kostnader för flyg, tåg, båt eller buss och nödvändiga taxikostnader; dessutom logi och betalda dagpenningar för utlandsvistelse (godkända av skattemyndigheten).  Resekostnader godkänns enligt förmånligaste reseklass och ifråga om logikostnader och dagpenning gäller maximibeloppen i Statens resereglemente. Av hotellutgifter godtas endast dygnsersättning för login, inga utgifter för annan service på hotellet. Användandet av egen eller hyrd bil och andra mindre kostnadsrater godkänns inte.

11. Hurdana arvoden kan godkännas förexterna experter?
För arvoden till utomstående experter/konsulter har följande godtagbara maximibelopp fastställts: för en yngre konsult (junior consultant) är maximiarvodet per dygn 520 € och för en äldre konsult (senior consultant) 910 €. Arvodet kanöverskrida maximibeloppen, men stödet betalas enligt maximibeloppen ovan.

Som utomstående konsulter räknas t.ex. konsulter, jurister, tolkar och översättare, som anlitas för projektutredningar, marknadsundersökningar, förberedande av verksamhetsplaner, samt miljöundersökningar. Dessutom kan utomstående experter användas för personalutbildningen i utvecklingslandsföretaget eller i ett senare skede för undersökningar relaterade till utvecklandet av affärsområdet. Utgifter för juridiska tjänster godkänns för konsulteringens del, men inte t.ex. för upprättandet av kontrakt. Det lokala företagets/partnerföretagets anställda räknas inte som utomstående konsulter, och
deras arbetstid är inte en stödberättigad kostnad.

12. Vilka kostnader för det stödsökande företagets egen personal är godtagbara?
Då arbetet utförs i projektlandet kansökanden anlita sin egen personal i förberedelseskedet av ett affärsprojekt i utvecklingslandet. Kostnaderna kan anknyta till exempelvis identifieringen av affärspartners i projektlandet, genomförandet av en preliminär eller egentlig projektutredning, utvecklandet av affärsverksamhetsplan eller personalutbildning i företaget i utvecklingslandet. Arbetstiden för den egna personalen i projektlandet kan understödas för vardagar (må - fre) och till ett maximibelopp av 500 €/dag, dock baserat på personens avtalsenliga, ordinarie månadslön (exklusive bl.a. naturaförmåner).

Lönekostnader inte kan understödas i fall där företagets egna anställda/ägare inte betalas/lyfter en månadslön (exempelvis ett nystartat företag). Dividender, inkomstdividender, privata uttag och motsvarande är inte godtagbara. I
detta fall kan för resor till projektlandet ändå kostnader för resor, logi och dagpenning understödas.

När det bidragssökande företagets personal utbildar personal i projektlandet, kan arbetskostnaderna för den egna personalen understödas endast i projektlandet (inte t.ex. under en utbildning i Finland eller annanstans). Den arbetstid, som under personalprojektet används för ordinarie affärsverksamhet, t.ex. kostnader för användandet eller uppställandet av maskiner i produktionsanläggningen mm. kan inte stödas.

13. Vilka kostnader godtas för projekt där avsikten är att starta import från utvecklingsländer?
När det gäller projekt för mervärdesimport från utvecklingsländer omfattar godtagbara kostnader även produktutvecklingskostnaderna för marknadsbetingad kommersialisering, kostnader för tester som är jämförbara med dessa, och kostnader för tester som behövs för att erhålla myndigheternas importtillstånd. Kostnader för tester och analyser som anknyter till projekt- eller miljöutredningar kan understödas. Andra kostnader som kan understödas är
kostnader för utveckling av arbetsförhållanden, -villkor och -säkerhet samt bl.a. till hållbar produktion relaterad granskning av varor/serviceproducenter i identifieringsskedet.

14. Vilka kostnader är inte godtagbara?
Företagspartnerskapsstödet täcker inte t.ex. följande kostnader:
• alla kostnader för vilka mottagaren beviljats stöd för från en tredje part
• identifieringskostnader för agent eller distributör relaterad till ett finländskt företags export, eller kostnader för driftutbildning som direkt anknyter till leveransen av maskiner och apparater, då dessa inte syftar till ett mera långvarigt affärsförhållande enligt Företagspartnerskapsstödets villkor.
• kostnader för marknadsundersökningar av allmän karaktär, som inte syftar till att främja långvariga affärsförhållanden i enligthet med Företagspartnerskapsstödets villkor.
• kostnader relaterade till anbudsförfaranden, eller kostnader för förberedandet av sådan exporthandel som inte omfattar ett längre affärsförhållande enligt villkoren för Företagspartnerskapsstödet.
• anskaffningskostnader för maskiner och material som behövs för genomförandet av projektet, samt andra produktionsinvesteringar
• arbetskostnaderna för stödmottagarens egen personal i Finland
• veckoslutsarbete som den egna personalen utför i projektlandet
• resekostnader som inte uppstår av resor till projektlandet (exklusive resekostnader som anknyter till utbildningen av personal)
• resekostnader i Finland, ifall de inte är anslutningsresor till projektlandet
• taxiutgifter i Finland,
• icke nödvändiga taxikostnader i mållandet eller i annat land som är väsentligen knutet till projektet
• kilometerersättning,
• dagpenning i Finland, om den inte är associerad med resor till mållandet eller annat land som är väsentligen knutet till projektet,
• dagpenning för personalen i u-landsföretaget under utbildningen i Finland
• kostnader för marknadsföring och reklammaterial av allmän karaktär
• allmänna kostnader för produktutveckling samt tester som kan jämföras med dessa (utom marknadsbetingad kommersialisering vid import från utvecklingslandet samt kostnader som anknyter till pilotprojekt för teknologi)
• långvariga och/eller normala underhållskostnader för yrkesutbildning och lokal utbildningsverksamhet (t.ex. löner till skolans ordinarie personal, lokalhyra, finansieringskostnader och löpande kostnader som el och vatten).
• kostnader för seminarier eller besök av allmän karaktär, som inte anknyter till främjandet av företagspartnerskap enligt Företagspartnerskapsstödets villkor
• kurirtjänster
• försäkringspremier
• läkemedelskostnader som inte är nödvändiga med tanke på omständigheterna i projektlandet
• representationskostnader
• hyra av mötes- eller andra lokaler samt trakteringskostnader
• rekryteringskostnader
• allt  som räknas tillhöra företagets normala verksamhet, marknadsföring
• den andel av den egna personalens arbetskostnader och utomstående experters löner
och arvoden som överstiger maximibeloppet i Statens resereglemente
• andra av revisorn identifierade, icke godtagbara kostnader

Grundandet av ett företag tolkas efter projektförberedelserna som operativ verksamhet/anläggande av verksamhet och kostnaderna för anläggandet (t.ex. upprättandet av samarbetsavtal och stiftelseurkunder, notarietjänster, kostnader för registrering, inledning av verksamheten, arbetstillstånd samt rekrytering) utgör således inte godtagbara kostnader.

15. Vad avses med registreringsdatum och projektnummer för ansökan?
Finnpartnership registrerar ansökan när en korrekt ifylld ansökningsblankett och obligatoriska bilagor har emottagits. I samband med registreringen får projektet ett projektnummer, vilket gör projektet lätt att identifiera vid handläggning och utbetalning. Registreringsdatumet är viktigt, eftersom kostnaderna som uppkommer efter det kan vara godtagbara. Kostnader som uppkommit före registreringen av projektet kan inte godtas.

16. När kan man söka stöd?
Företagspartnerskapsstöd kan sökas året om.

17. Hur länge tar beslutsprocessen?
Beslutsprocessen består av en två månader lång ansökningstid, som följs av en catvå månader lång handläggningstid (ansökningar som influtit under två månader behandlas under de följande två månaderna). Handläggningstiden för yrkesutbildningsprojekt är tre månader. En stödkommitté, bestående av Finnfunds ledning, bedömer de enskilda projektens lämplighet för stöd, varefter sökanden informeras om stödkommitténs rekommendation för projektet. Efter detta ger utrikesministeriet sitt beslut om statligt stöd för projektet utgående från stödkommitténs rekommendation. Beslutet att bevilja eller avslå statsbidrag fattas av utrikesministeriet inom ungefär två månader (för yrkesutbildningsprojekt tre månader) från utloppet av ifrågavarande ansökningsperiod.

18. Hur lång tid är det beviljade stödet tillgängligt för stödmottagaren?
Det beviljade stödet kan användas under 24 månader efter datumet för tillkännagivandet av beslutet om statsbidrag. Som godtagbara kostnader kan dock räknas alla kostnader som uppstått från och med registreringsdatumet.

19. När utbetalas stödet?
Företagspartnerskapsstöd betalas i efterskott för uppkomna, verkliga ochbetalda kostnader som är förenliga med beslutet om statsbidrag. Mottagaren skickar en anhållan om utbetalning, som skall åtföljas av en kostnadsspecificering, revisionens kontrollista för Företagspartnerskapsstöd och revisorns utlåtande. Revisorns utlåtande skall bevisa att kostnaderna är betalda av stödmottagaren, att de är verkliga, och att de finns upptagna i stödmottagarens bokföring. Stödet kan utbetalas i en eller två rater. I samband med utbetalningsanhållan skall stödmottagaren även bifoga en slutrapport samt kopior av de dokument som utarbetats med hjälp av stödet. Före utbetalningen av bidraget kontrolleras att projektdokumenten, som utarbetats med hjälp av stödet, möter eventuella krav på miljö- och sociala konsekvenser.

20. Vilka är rapporteringskraven för stödet?
I samband med utbetalningen skall stödmottagaren avge en slutrapport. Därutöver är stödmottagaren skyldig att rapportera om projektets framsteg i två uppföljningsrapporter.