» Företagspartnerskapsstöd » Utbetalning av stöd samt rapporteringsskyldighet
print

Utbetalning av stöd samt rapporteringsskyldighet

Ifall er ansökning har registrerats innan 31.12.2015 bör ni följa instruktionerna nedan. Instruktioner för ansökningar som registrerats från och med 1.1.2016 uppdateras senare.

Stödet utbetalas i efterskott på basis av godtagbara, verkliga och betalda kostnader.


Företagspartnerskapsstöd kan betalas till stödmottagaren när mottagaren lämnat in det underskrivna avtalet, som finns som bilaga till statsbidragsbeslutet.

Företagspartnerskapsstödet är i kraft 24 månader efter datumet för det statliga understödets tillkännagivande. Stödmottagaren skall före stödets förfallodag anhålla om utbetalning med en särskild utbetalningsanhållan. Ansökningar om utbetalning skall lämnas in inom 24 månader efter datumet för det statliga understödets tillkännagivande.


Anhållan om utbetalning består av

  1. blankett för anhållan om utbetalning,
  2. av revisorn underskriven utredning av faktiska kostnader (kostnadsspecifikation),
  3. revisorsutlåtande som intygar kostnadernas riktighet (revisorn förväntas granska 100 % av kostnaderna),
  4. kontrollista, som fylls i av revisorn och
  5. slutrapport.

Dessutom skall sökanden lämna in ett handelsregisterutdrag (eller annat motsvarande dokument, ifall företaget ifråga är registrerat utomlands. Dokumentet måste innehålla uppgifter om firmateckningsrätt. Max. 3 månader gammalt).

Mottagaren av Företagspartnerskapsstöd kan anhålla om utbetalning av stödet i högst två rater. Om utbetalningen sker i två rater, skall slutrapporten lämnas in redan vid anhållan om den första utbetalningen, ifall den första raten överstiger 2/3 av det beviljade stödet. Båda anhållandena om utbetalning måste åtföljas av revisorns utlåtande och kontrollista. Revisorn förväntas granska 100 % av kostnaderna i utbetalningsbegäran (en granskning baserad på stickprov kan inte godtas).


Om det på projektet i samband med stödets beviljande definierats krav relaterade till miljö- och sociala konsekvenser, bör stödmottagaren i utbetalningsanhållan redogöra för hur kraven beaktats i projektutredningen. För att Företagspartnerskapsstödet skall kunna betalas, bör utbetalningsanhållan innehålla alla ovannämnda bilagor.


Därutöver är mottagaren skyldig att efter stödets utgång rapportera om projektets framsteg i två uppföljningsrapporter med ett års mellanrum. Finnpartnership skickar en rapporteringsblankett till stödmottagaren.


Företagspartnerskapsstödet kan inte beviljas på förlängd tid.
Om stödmottagaren inte har lämnat in en anhållan om utbetalning inom utsatt tid, förfaller stödet och utbetalas inte. Mottagaren kan dock ansöka om stöd på nytt, ifall stödet förblir oanvänt på grund av att projektets förverkligande fördröjs, eller de godtagbara kostnaderna inte uppstår förrän stödet förfaller. Det bör ändå observeras att godtagbara kostnader för den nya ansökan kan uppstå endast
efter att den nya ansökan registrerats.