Miljö

• De nordiska länderna har en lång historia på miljömärkningens område. Den nordiska miljömärkningen, Svanenmärket, är en frivillig miljömärkning som mäter produktens miljöpåverkan under hela dess livstid. Svanenmärket är välkänt i Norden och det omfattar 63 produktgrupper. Ett företag kan ansöka om Svanenmärkning i vilken grupp som helst, från pappersvaror till rengöringsmedel, möbler och hotell. Kraven gäller varans produktion, användning och bortskaffning. www.nordic-ecolabel.org

• EU-kommissionen skapade 1992 en ekomärkning för EU, som har till syfte att stimulera företag att marknadsföra produkter och tjänster, som uppfyller höga krav på miljövänlighet och kvalitet. EU:s ekomärkning beviljas enligt miljökriterier som tagits fram på EU-nivå av experter, industrin, konsumentorganisationer och miljöorganisationer. Kriterierna för ekomärkningen tar hänsyn till produkternas hela livscykel från insamling av råvaror och tillverkning till förpackning, distribution, användning och kassering av produkten. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

ISO 14000 är en ISO-standard för miljöledningssystem. 200 000 företag har certifierats enligt denna standard. Enligt ISO 14000 ska organisationerna identifiera och följa upp sin miljöpåverkan, utveckla en miljöpolicy och ett miljöprogram samt förbättra sina miljöprestanda.  Standarden innehåller inga kvantitativa mål (t.ex. utsläppsnivå). www.iso.org

• Hållbar produktion (Environmentally Sound Production, ESP) kan vara en del av miljöledningssystemet eller vara ett separat system. Det är viktigt att producenten i utvecklingslandet använder sig av ESP för att kunna komma in på den nordiska marknaden eller andra EU-marknader.

• De största återförsäljarna i Europa har utvecklat GLOBALG.A.P-systemet (tidigare EUREPG.A.P), som baseras på principerna i kvalitetssystemet GAP (Good Agricultural Practice). GAP-reglerna ger rekommendationer och information om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet inom jordbruksproduktion och efterföljande processer. GLOBALG.A.P innehåller standarder för produktion av frukt, grönsaker, kombinationsväxter, kreatur, foder, blommor och kaffe. Systemet riktar sig främst till producenter utanför Europa. Större delen av de största nordiska återförsäljarna av frukt och grönsaker betraktar GLOBALG.A.P-certifiering som en förutsättning för att köpa varor som importerats från länder utanför EU. www.globalgap.org

FSC-certifiering är ett frivilligt, marknadsbaserat globalt verktyg för ansvarsfullt skogsbruk. FSC-certifierade skogsprodukter har ursprungskontrollerats över hela distributionskedjan. FSC-märkningen säkerställer att skogsprodukterna kommer från ansvarsfullt avverkade och kontrollerade källor.

Marine Stewardship Council (MSC) är en självständig icke-vinstdrivande organisation, som utfärdar standarder för hållbart fiske. MSC:s ekomärkning riktar sig till fiskerier, som vill visa att de arbetar på ett hållbart sätt och har en god förvaltning.  MSC-certifiering ges endast till produkter, vars ursprung går att spåra till ett MSC-standardiserat fiskeri. www.msc.org