» Import från utvecklingsländer » Standards » Work conditions and social standards
print

Arbetarskydd och sociala standarder

Betydelsen av social kvalitetsövervakning hos leverantörerna som en del av företagsansvaret och hanteringen av leveranskedjan växer hela tiden, särskilt i utvecklingsländerna. Med social kvalitet avses goda arbetsförhållanden, inklusive hälsa och säkerhet samt rättvisa arbetsvillkor.

• FN och Internationella arbetsorganisationen (ILO) har på internationell nivå fastställt en miniminivå på arbetsstandarder att införas i nationell lagstiftning. De nordiska detaljhandelsgrupperna och deras europeiska partner förväntar sig att deras leverantörer följer ILO-konventionen, tillämpliga nationella lagar och bestämmelser och andra relevanta lagkrav, beroende på vilka som är strängast. Sådana krav ligger ofta till grund för företagsregler, sociala kvalitetsinitiativ och sociala standarder. www.ilo.org.

Social Accountability International (SAI) är en organisation verkar över hela världen med att skydda anställdas integritet. SAI använder standarder för socialt ansvar för att bygga upp lokal kapacitet och utveckla system för ansvarstagande. SA8000  är ett verktyg för att implementera internationella arbetsstandarder. SA 8000 ger arbetsgivaren vägledning i att utvärdera alla arbetsmoment och uppmärksamma de gemensamma värdena hos alla som medverkar i leveranskedjan, från arbetstagare till återförsäljare och konsumenter. www.sa-intl.org

Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att ge ramar inom vilka företaget kan identifiera och hantera hälso- och säkerhetsrisker, minska olycksrisker, följa lagstiftningen i sin verksamhet och förbättra sin totala prestation. OHSAS 18001 är en internationellt erkänd kravstandard för bedömning av ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet. OHSAS 18001 är harmoniserad med standarderna ISO 9001 och ISO 14001 för att företaget på ett effektivt sätt ska kunna uppfylla de hälso- och säkerhetskrav som standarderna ställer. www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com

BRC Global-standarderna används i stor omfattning av leverantörer och globala återförsäljare. De främjar standardisering av kvalitet, säkerhet, verksamhetskriterier samt uppfyllandet av tillverkarens lagstagade skyldigheter. Global Standard-certifikatet ger återförsäljare och märkestillverkare bevis på leverantörens kapacitet och kompetens och minskar därmed återförsäljarnas och tillverkarnas behov att göra egna auditeringar. Det minskar den administrativa belastningen både på leverantörer och kunder. www.brcglobalstandards.com

The Business Social Compliance Initiative (BSCI) är ett initiativ från affärslivet som riktas till företag som förbinder sig att förbättra arbetsförhållandena i den globala leveranskedjan. BSCI är en tjänst från Foreign Trade Association (FTA). Tjänsten skapades för att svara mot kraven på mer transparenta och bättre arbetsförhållanden i den globala leveranskedjan. BSCI-tjänsten är öppen för alla återförsäljare, produktmärken och importföretag, som förbinder sig att förbättra arbetsförhållandena i den globala leveranskedjan. www.bsci-intl.org

Rättvis handel är ett alternativt tillvägagångssätt  för traditionell handel, baserat på handelssamarbete mellan producenter och konsumenter. Rättvis handel erbjuder bättre avtal och handelsvillkor för producenterna. Standarderna har till syfte att utjämna maktbalansen i handelsförhållandena, ge ökad stabilitet på marknaden och minska orättvisorna i traditionell handel. FAIRTRADE-certifikatet är ett registrerat varumärke för Fairtrade International (FLO). Certifikatet garanterar att produkten uppfyller FLO:s sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. Certifikatet beviljas produktvis, och man tar således inte ställning till säljföretagets eller -organisationens verksamhet. www.fairtrade.net.