Standarder

Utöver lagstadgade krav har marknaden utvecklat olika slags standarder och krav. Även om kraven varierar i olika sektorer, har köparna en viss grundläggande kravnivå, som exportören måste uppfylla för att komma in på den nordiska marknaden.

Att skydda sitt anseende har blivit viktigt för detaljhandlare både i Norden och övriga EU. Olika intressegrupper kräver i allt högre utsträckning transparens i företagens verksamhet och utövar påtryckningar på lagstiftaren att införa regler och bestämmelser som kontrollerar företagens verksamhet.

Företagsansvar
Nordborna har utvecklats till allt mer medvetna konsumenter, vilket har lett till uppkomsten av begreppet företagsansvar (Corporate Responsibility, CR). Företagsansvar är ett strategiskt verktyg som hjälper företaget att verka på ett ansvarsfullt sätt och göra vinst med hållbara verksamhetsmetoder. Företagsansvaret består av tre delar: ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar. Det kan snarare ses som en strategisk investering än som en norm. Företagsansvaret går längre när det gäller hänsyn till hållbar utveckling och användning av naturresurser än vad lagen kräver.

Nordiska företag tar allt oftare in företagsansvar i sin strategiska verksamhetsplanering och förväntar sig samma sak av deras samarbetspartner och leverantörer. Företag i utvecklingsländer och växande ekonomier kan också gynnas ekonomiskt genom att ta in företagsansvar i sin egen verksamhetspraxis. Om du uppfyller de nordiska företagens sociala och miljömässiga krav öppnas en möjlighet för ditt företag att komma in på den nordiska marknaden samt till världens största marknadsområde, EU 27-länderna. EU:s lagstiftning är identisk med nordisk praxis för företagsansvar.

Köparna kräver ofta att leverantörerna uppfyller olika standarder. Certifierade leverantörer prioriteras före icke-certifierade, även om det inte alltid krävs officiellt. Certifieringen utförs alltid av en specialiserad, utbildad auditerare från ett oberoende certifieringsorgan. Certifikatet garanterar att produkt- och produktionskraven är uppfyllda, och det finns i allmänhet en märkning på produkten som visar att den är certifierad. 

Standarder och koder är praktiska och underlättar leverantörens arbete med produktövervakning, eftersom ett och samma certifikat berättar för alla kunder om produktens och produktionens kvalitet.

FN:s Global Compact är det mest spridda frivilliga verktyget för företagsansvar.
Läs mer: www.unglobalcompact.org/